วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมแบบคละระดับในโรงเรียนขนาดเล็ก

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2555  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา และโรงเรียนบ้านหนองยาว เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.สร.3 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมแบบคละระดับ ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.สร.1 และ 2 เขตละ 3 โรงเรียนรวม 9 โรง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบ PRE O-NET

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ คณะวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือ ทดสอบ PRE O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประชุมคณะวิชาการชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

๑.ประธานชมรม  นายภูมิศักดา  แสนแก้วใส  ดำเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ
๑.๑แนะนำคณะกรรมการบริหารชมรม  แนะนำผู้บริหารโรงเรียนที่ย้ายมาหรือบรรจุใหม่
๑.๒ วาระการประชุมงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบประสานงานประจำอำเภอ
อ.ปราสาท  ผอ.กิตศัพท์  โพธิ์แก้ว
อ.สังขะ  ผอ.ธนง   ไหวดี  บ้านอังกอล
อ.บัวเชด  ผอ.ถนัด  แสนกล้า
อ.ศรีณรงค์  ผอ.ศรีภูมิ  สุขหมั่น
อ.กาบเชิง  ผอ.ถนอม  คำหล่า
อ.พนมดงรัก  ผอ.วีรพงษ์  จำปามูล
๑.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดมความคิดเห็นหาแนวทาง
ให้ครู ป.๖ ออกข้อสอบ สาระละ ๕ ข้อ  ส่งวันที่ ๒๔ มกราคม  โดยให้ครูวิชาการมาทำการคัดเลือกข้อสอบ 
ส่งไฟล์ ข้อสอบ ได้ที่ chanchai942@gmail.com ครับ


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕


วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายงานการศึกษาดูงานชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สุรินทร์ เขต ๓

กิตติกรรมประกาศ
         
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554  ฉบับนี้  ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ขอบคุณนายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่อนุมัติโครงการ ขอบคุณนายวุฒิ  อุดมสินานนท์  นายพัด  หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้ร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานและช่วยเหลือในการตรวจทานความสมบูรณ์ของเนื้อหาการรายงาน แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และแนะนำเอกสารตำราในการค้นคว้าจนทำให้รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554   มีความสมบูรณ์ทุกด้านและสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณคณะผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์สอบถามและร่วมมือในการรับการอบรมตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน  ขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลทุกท่านที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานจนสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ  
คุณค่าของรายงานฉบับนี้  หากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาค้นคว้าและหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ต้องขอมอบความดีแด่ผู้มีพระคุณที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการประเมิน สรุป และรายงานผลการประเมินด้วยความตั้งใจเพื่อให้รายงานฉบับนี้เป็นเอกสารทางวิชาการที่สมบูรณ์สามารถใช้อ้างอิงและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับได้ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
20  ตุลาคม  2554

ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
                             เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554  
ผู้รายงาน                  ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3     
ปีที่รายงาน                2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554   มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงานและเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและใช้ประกอบในการดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป
  ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใช้กลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)   จำนวน  60  ราย  ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP MODEL  ประกอบด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อม  การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต พบว่ามีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการโดยใช้เครื่องมือการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ที่คณะผู้ประเมินได้พัฒนาและหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  5  คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 0.8751
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมของโครงการ   พบว่า ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านผลผลิตมากที่สุดประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมที่กำหนด  สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ดีควรจัดเป็นประจำทุกปี การดำเนินงานของชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กมีความเหมาะสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สามารถนำผลการประเมินโครงการไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกด้านได้