วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายงานการศึกษาดูงานชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สุรินทร์ เขต ๓

กิตติกรรมประกาศ
         
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554  ฉบับนี้  ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ขอบคุณนายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่อนุมัติโครงการ ขอบคุณนายวุฒิ  อุดมสินานนท์  นายพัด  หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้ร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานและช่วยเหลือในการตรวจทานความสมบูรณ์ของเนื้อหาการรายงาน แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และแนะนำเอกสารตำราในการค้นคว้าจนทำให้รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554   มีความสมบูรณ์ทุกด้านและสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณคณะผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์สอบถามและร่วมมือในการรับการอบรมตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน  ขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลทุกท่านที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานจนสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ  
คุณค่าของรายงานฉบับนี้  หากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาค้นคว้าและหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ต้องขอมอบความดีแด่ผู้มีพระคุณที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการประเมิน สรุป และรายงานผลการประเมินด้วยความตั้งใจเพื่อให้รายงานฉบับนี้เป็นเอกสารทางวิชาการที่สมบูรณ์สามารถใช้อ้างอิงและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับได้ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
20  ตุลาคม  2554

ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
                             เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554  
ผู้รายงาน                  ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3     
ปีที่รายงาน                2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2554   มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงานและเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและใช้ประกอบในการดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป
  ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใช้กลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)   จำนวน  60  ราย  ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP MODEL  ประกอบด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อม  การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต พบว่ามีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการโดยใช้เครื่องมือการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ที่คณะผู้ประเมินได้พัฒนาและหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  5  คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 0.8751
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมของโครงการ   พบว่า ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านผลผลิตมากที่สุดประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมที่กำหนด  สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ดีควรจัดเป็นประจำทุกปี การดำเนินงานของชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กมีความเหมาะสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สามารถนำผลการประเมินโครงการไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกด้านได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น