วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมแบบคละระดับในโรงเรียนขนาดเล็ก

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2555  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา และโรงเรียนบ้านหนองยาว เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.สร.3 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมแบบคละระดับ ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.สร.1 และ 2 เขตละ 3 โรงเรียนรวม 9 โรง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบ PRE O-NET

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ คณะวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือ ทดสอบ PRE O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประชุมคณะวิชาการชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

๑.ประธานชมรม  นายภูมิศักดา  แสนแก้วใส  ดำเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ
๑.๑แนะนำคณะกรรมการบริหารชมรม  แนะนำผู้บริหารโรงเรียนที่ย้ายมาหรือบรรจุใหม่
๑.๒ วาระการประชุมงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบประสานงานประจำอำเภอ
อ.ปราสาท  ผอ.กิตศัพท์  โพธิ์แก้ว
อ.สังขะ  ผอ.ธนง   ไหวดี  บ้านอังกอล
อ.บัวเชด  ผอ.ถนัด  แสนกล้า
อ.ศรีณรงค์  ผอ.ศรีภูมิ  สุขหมั่น
อ.กาบเชิง  ผอ.ถนอม  คำหล่า
อ.พนมดงรัก  ผอ.วีรพงษ์  จำปามูล
๑.๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดมความคิดเห็นหาแนวทาง
ให้ครู ป.๖ ออกข้อสอบ สาระละ ๕ ข้อ  ส่งวันที่ ๒๔ มกราคม  โดยให้ครูวิชาการมาทำการคัดเลือกข้อสอบ 
ส่งไฟล์ ข้อสอบ ได้ที่ chanchai942@gmail.com ครับ


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕